home oni2009 oji2009 InfONline forum
 
Login:
Parola:
  

2009.02.10 - a fost aprobat regulamentul de desfasurare al olimpiadei judetene: click aici

2009.02.10 - Repartitia pe judete a locurilor la ONI 2009 poate fi gasita aici.

Home   Regulament   Statistici   Participanti   Rezultate   Subiecte

Precizări privind olimpiada de INFORMATICĂ - 47959/27.11.2008

 

 

  Olimpiada de Informatică 2009 – faza judeţeană – se va desfăşura pe data de 14 martie 2009, atât pentru gimnaziu, cât şi liceu, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare şi Graficul olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale.

Olimpiada de Informatică 2009 – faza naţională – se va desfăşura în perioada 10-18 aprilie 2009. Complementar Olimpiadei Naţionale de Informatică se va organiza olimpiada online(InfONline), la care pot participa elevii care nu s-au calificat la faza naţională a olimpiadei de informatică.

 Olimpiada online(InfONline) va  utiliza subiectele şi testele de evaluare de la Olimpiada Naţională de Informatică, după o metodologie specifică, care va fi publicată pe site-ul olimpiadei.

Elevii pot participa la olimpiada de informatică doar la clasa la care sunt înscrişi în anul şcolar curent.

La clasa a V-a pot participa şi elevi din clasele primare.

Participarea la o etapă superioară este condiţionată de calificarea obţinută prin etapa precedentă, validată de comisia de organizare şi evaluare a etapei precedente.

Faza judeţeană

 Inspectorul şcolar cu atribuţii de coordonare pentru informatică este responsabil pentru corectitudinea desfăşurării selecţiei judeţene şi a etapelor preliminare.

Modul de desfăşurare

Concursul va începe la ora 9.00 şi constǎ din rezolvarea a douǎ probleme de factură algoritmică pe durata a 3 ore.

Rezolvarea unei probleme constă în elaborarea unui program folosind unul dintre mediile de programare Borland Pascal 7.0, Borland C 3.1.

Elevii vor fi prezenţi la centrele şi în laboratoarele la care sunt planificaţi la ora 8.30.

În ziua în care se desfăşoară proba, la ora 8.30 inspectorii şcolari desemnaţi de inspectorul general ca responsabili cu organizarea olimpiadei de informatică vor asigura multiplicarea subiectelor, astfel încât la ora 9.00 fiecare elev va primi o copie a subiectelor.

Subiectele vor fi preluate de pe poşta electronică  a ministerului, după o procedură care va fi comunicată în timp util, înaintea desfăşurării probelor.

Salvarea soluţiilor

Fiecare elev va avea asociat un ID, format din maximum 7 caractere.

ID - ul concurenţilor va avea formatul : judet_clasa_nrOrdine (judet-2 caractere, clasa-1 caracter, nrOrdine-max. 2 caractere ). Câmpul clasa va lua  pentru liceu următoarele valori: 9, A, B, C.

La sfârşitul probei de concurs, comisia tehnică a olimpiadei va salva sursele elevilor, în prezenţa acestora. Pentru fiecare clasă se va crea un director separat (deci, în final vor exista câte 4 directoare: 5, 6, 7, 8, pentru gimnaziu,  respectiv 4 directoare pentru liceu: 9, 10, 11, 12). În directorul fiecărei clase vor exista două surse pentru fiecare concurent de la clasa respectivă.

Sursele vor fi denumite cu ID-ul concurentului urmat de 1 (pt. problema 1) sau 2 (pt. problema 2).

De exemplu:

- al treilea elev din lista elevilor de clasa a V-a din judeţul Bacău va avea ID-ul BC_5_3.

Concurentul cu ID-ul BC_5_3  va salva sursa problemei 1 cu numele BC_5_31.c sau BC_5_31.cpp sau BC_5_31.pas (în funcţie de limbajul de programare utilizat).

- al cincilea elev din lista  elevilor de clasa a XI-a din judeţul  Iaşi va avea ID-ul IS_B_5.

Concurentul cu ID-ul IS_B_5 va salva sursa problemei  2 cu numele ID-ul IS_B_52.c sau ID-ul IS_B_52.cpp sau ID-ul IS_B_52.pas (în funcţie de limbajul de programare utilizat).

În directorul fiecărei clase va exista un tabel cu evidenţa concurenţilor de la clasa respectivă.

Tabelul va fi un fişier EXCEL, conţinând următoarele informaţii:

ID

Nume

Prenume

Şcoala

Dimensiunea sursei 1 în bytes

 

Dimensiunea sursei 2 în bytes

 

 

 

 

 

 

 

Directoarele cu sursele elevilor din clasele 9–12 vor fi predate comisiei judeţene a olimpiadei, care va realiza şi evaluarea.

Cu directoarele corespunzătoare claselor 5–8 se va crea o arhivă zip denumită cu numele judeţului.

Această arhivă va fi trimisă la Comisia centrală de organizare şi evaluare în ziua probei de concurs, până la ora 14.00, pentru evaluare.

 

Evaluarea

A) Evaluarea pentru liceu

Soluţiile elevilor de liceu vor fi evaluate de către comisia judeţeană a olimpiadei.

Evaluarea se va realiza automat, cu ajutorul unor programe de evaluare.

După ora 12.30 inspectorii şcolari desemnaţi de inspectorul general ca responsabili cu organizarea olimpiadei de informatică vor prelua programele de evaluare după o procedură care va fi comunicată în timp util.

Este recomandabil ca evaluarea soluţiilor elevilor de liceu să se realizeze în prezenţa acestora. Decizia privind participarea elevilor la evaluare este la latitudinea comisiei judeţene.

Comisia judeţeană afişează rezultatele evaluării. Ierarhia, înainte de contestaţii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

Contestaţii

Contestaţiile se vor depune în termen de 6 ore de la afişarea rezultatelor, la secretariatul comisiei judeţene.

Inspectorul şcolar de specialitate informatică va numi o comisie de analizare a contestaţiilor şi va soluţiona aceste contestaţii în cel mult 24 ore.de la încheierea termenului de  depunere a contestaţiilor.

După rezolvarea contestaţiilor se stabileşte clasamentul final pentru premiere, care se afişează.

 

B) Evaluarea pentru  gimnaziu

Soluţiile elevilor de gimnaziu vor fi evaluate de comisia naţională a olimpiadei.

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul olimpiadei olimpiada.info, cel târziu la data de 21 martie 2009, împreună cu soluţiile problemelor din concurs, precum şi datele de test utilizate la evaluare, pentru ca fiecare concurent să îşi poată evalua sursele proprii.

Contestaţii

În termen de maximum 24 de ore de la apariţia rezultatelor se pot trimite eventualele contestaţii la Comisia centrală de organizare şi evaluare, centralizat la nivel de judeţ.

În contestaţie trebuie să fie specificat numele concurentului, judeţul, ID-ul, problema şi motivele contestaţiei.

Orice contestaţie care nu include aceste informaţii nu va fi luată în considerare. Punctajele obţinute în urma contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul olimpiadei olimpiada.info, în termen de trei zile de la data publicării rezultatelor evaluării iniţiale pe site-ul olimpiadei olimpiada.info.

Observaţii

1. Sub nici un motiv nu se vor face modificări în sursele elevilor pe parcursul evaluării.

- nu vor fi folosite subprograme din CRT sau conio.h

- nu se va solicita introducerea altor date decât cele specificate în enunţul problemei. De exemplu, nu trebuie să se încheie programul cu readln, readkey, getch(), etc. (solicitând astfel comisiei tastarea unor caractere)

 Programul va aştepta inutil introducerea acestor date şi va depăşi timpul de execuţie specificat în enunţul problemei.

2. Pentru evaluare se utilizează programe de evaluare automată. Prin urmare concurenţii:

-trebuie să respecte cu stricteţe restricţiile specificate în enunţul problemei;

-nu au voie să inverseze denumirea problemelor.

3. În timpul probelor, concurenţii nu vor utiliza dischete, CD-uri sau flash-uri.

4. Concurenţii nu vor utiliza alte surse de documentare decât Help-ul mediului folosit.

 

Calificarea la etapa naţională

Pentru liceu

Comisia judeţeană a olimpiadei va decide, în urma evaluării, care este componenţa lotului care va reprezenta judeţul la etapa naţională a olimpiadei de informatică, în limita strictă a numărului de locuri alocate judeţului. De la fiecare clasă se vor alege elevii cu cele mai bune rezultate. Modul de repartiţie pe clase a locurilor alocate judeţului rămâne la latitudinea comisiei judeţene, astfel încât judeţul să obţină cele mai bune rezultate  la etapa naţională.

În cazul în care, pe ultimul loc, există concurenţi la aceeaşi clasă care au punctaje egale, comisia judeţeană poate organiza un baraj de departajare.

Componenţa lotului judeţean va fi comunicată în decurs de maximum o săptămână de la desfăşurarea olimpiadei:

-la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, inspector general Nuşa Dumitriu-Lupan – prin e-mail şi  fax 021 3135547.

-la comisia de organizare a olimpiadei naţionale

Pentru gimnaziu

Fiecare judeţ poate înscrie la etapa judeţeană maximum 40 elevi/judeţ (80 elevi/Bucureşti).

Se vor califica la etapa naţională maximum 40 de concurenţi de la fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la etapa judeţeană, concurenţi care au obţinut minimum 20% din punctajul total pe probleme. .

Tabelul final cu participanţii la etapa naţională va fi validat de Comisia centrală de organizare şi evaluare şi transmis comisiei de organizare a olimpiadei naţionale

Programa de concurs

·        Clasa a V-a

Elemente de bază ale limbajului de programare (Pascal, C)

Tipuri simple de date (întreg, logic, char)

Structurile liniară, alternativă şi repetitivă

Algoritmi care prelucreaza tipuri simple de date

Fişiere text

Tablouri unidimensionale (vectori)

·        Clasa a VI-a

Fişiere text

Tipuri reale

Tablouri bidimensionale

Algoritmi care folosesc tipuri simple şi tablouri

·        Clasa a VII-a

Tipul înregistrare (record – Pascal, struct. C/C++)

Şiruri de caractere

Algoritmi care prelucrează tipurile structurate de date

·        Clasa a VIII-a

Subprograme definite de utilizator

Probleme de combinatorică (permutări, submulţimi)

Probleme de geometrie plană într-un sistem de coordonate

·        Clasa a IX-a

Programa şcolară de la profilul matematică–informatică, intensiv informatică.

·        Clasele X-XII

Programa şcolară de la profilul matematică–informatică, intensiv informatică a clasei respective şi a claselor precedente.

Pentru clasele VI-VIII, la programa de concurs corespunzătoare clasei se adaugă programele claselor anterioare.

 

 

 

 

Descarca regulamentul in format doc
gazduire asigurata de softhost.ro http://olimpiada.info
email: allbu2003[AT]yahoo.com